KIEDY POTRZEBNA JEST JEDNORAZÓWKA?

 
 

Ażeby móc mówić kiedy jednorazowe zezwolenie jest potrzebna najpierw trzeba powiedzieć czym tak w zasadzie owo zezwolenie jest. Jednorazowe zezwolenie może być wydane przedsiębiorcom, którzy posiadają już zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej. W praktyce funkcjonuje jednak bardziej pierwsza forma czyli ta dla przedsiębiorców. To nic innego jak zezwolenie na prowadzenie sprzedaży alkoholu poza miejscem objętym standardowym zezwoleniem na sprzedaż napojów alkoholowych.

Jednorazowe zezwolenie wydaje się na okres dwóch dni i jest ono potrzebne gdy sprzedaż alkoholu przedsiębiorca chce prowadzić poza swym punktem sprzedaży, a więc na wszelkiej maści festynach, targach, imprezach (również zamkniętych), gdzie planowana jest sprzedaż alkoholu.

Prowadzenie sprzedaży alkoholu przez osoby nie posiadające stałego zezwolenia lub przez osoby posiadające zezwolenie, które wskazuje inne miejsce prowadzenia sprzedaży niż faktyczne, jest niezgodne z przepisami i jako takie stanowi czyn podlegający karze. W przypadku kontroli urzędu skarbowego lub policji taka sprzedaż alkoholu traktowana jest jak przestępstwo. Tymczasem uzyskanie jednorazowego zezwolenia jest łatwe dla przedsiębiorców i nie stanowi wielkiego obciążenia. Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej chcące sprzedawać alkohol mają jednak liczne trudności by robić to zupełnie legalnie. Otóż nawet jednorazowe zezwolenie włącza konieczność posiadania kasy fiskalnej oraz stania się płatnikiem podatku VAT, co w przypadku straży pożarnej rzadko kiedy się opłaca.

Uzyskanie zezwolenie jednorazowego nie rodzi konieczności uzyskania opinii GKRPA o zgodności z lokalnymi przepisami gdyż w ten sposób nie tworzy się nowy punkt sprzedaży. Nie ma również konieczności podawania adresu gdzie jednorazowa sprzedaż będzie miała miejsce, tytułów prawnych do nieruchomości, zgody właściciela czy też decyzji inspektoratu sanitarnego.

Tak więc uzyskanie zezwolenia jednorazowego jest proste. Co więcej jest też niedrogie gdyż kosztuje 1/12 tego co zezwolenie standardowe lecz wciąż potrzebujemy osobnych zezwoleń na każdy z rodzajów alkoholu, który chcemy jednorazowo sprzedawać. A mianowicie:

  • Kategoria A czyli zawartość alkoholu do 4.5% oraz piwa: 43.75zł
  • Kategoria B czyli zawartość alkoholu od 4.5% do 18% z wyjątkiem piwa: 43.75zł
  • Kategoria C czyli zawartość alkoholu powyżej 18%: 175zł

Tak więc jeśli planuje się sprzedaż alkoholu (jakiegokolwiek alkoholu) na danym wydarzeniu, przy czym nie jest istotna jego ilość jedynie sam fakt prowadzenia sprzedaży, potrzebne będzie zezwolenie jednorazowe. Przy okazji festynów, dożynek, Barbórek, pikników, imprez karnawałowych czy wszystkich innych spotkań nie będącymi imprezami masowymi gdzie będzie można zakupić alkohol aby przestrzegać przepisów należy po pierwsze być przedsiębiorcą, który posiada aktualne i opłacone stałe zezwolenie na sprzedaż, a po drugie uzyskać w urzędzie gminy zezwolenie jednorazowe.

 
 
 

Ażeby uzyskać zezwolenie jednorazowe trzeba do urzędu gminy (pokój nr 1) dostarczyć następujące dokumenty:

  • wypełniony formularz wniosku
  • kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z CEIDG
  • przedsiębiorcy spoza gminy Pilchowice potrzebują dostarczyć również ksero aktualnego, stałego zezwolenia na sprzedaż alkoholu wraz z zaświadczeniem o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia
  • zgoda organizatora imprezy

Jak widać uzyskanie zezwolenia jest stosunkowo proste – wszystko da się załatwić podczas jednej wizyty w urzędzie, zwłaszcza że od nowego roku nie będzie konieczności opiniowania takich wniosków przez GKRPA. Ze względu jednak na terminy ustawowe uprzejmie prosimy osoby potrzebujące uzyskać jednorazowe zezwolenie aby wnioski składały na 2 tygodnie przed planowaną imprezą.

Koszt 43.75 (chyba, że ktoś chce sprzedawać mocne alkohole)

Spokój ducha: bezcenny.

Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami, nie czekaj!

 

POZNAJ SKŁAD KOMISJI

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w istniejącym składzie została powołana zarządzeniem Wójta z dnia 16 lutego 2015 roku. W konsekwencji nowego podejścia do kompetencji rad sołeckich członkami Komisji zostali przedstawiciele każdego sołectwa Gminy Pilchowice.