GOPS PILCHOWICE

 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach to miejsce pierwszego kontaktu dla osób, które ze względu na ciężką sytuację życiową, poszukują pomocy.

Zgodnie z ustawą ośrodki pomocy społecznej działają w każdej gminie. Są powoływane jako konsekwencja nowożytnej polityki społecznej państwa jednak początków pomocy społecznej można szukać już na początku XVII wieku kiedy to królowa Elżbieta I ustanowiła tak zwane prawo ubogich. Na przestrzeni wieków prawo pomocy społecznej było poddawane wielu zmianom lecz praktycznie zawsze nakładała obowiązek pomocy biednym na właścicieli ziemskich lub też samorządy. W Polsce stosowne regulacje powstały w 1817 roku.

 

Ośrodki pomocy społecznej zajmują się szeroko pojętym wsparciem dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej. W szczególności działalność OPSu skupia się na następujących dziedzinach:

– przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń (np.: zasiłek celowy, zasiłek okresowy),

– organizacji pracy socjalnej,

– prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,

– analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

– realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

– rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku określa listę powodów stanowiących podstawę do skorzystania z wsparcia GOPSu. Najczęstszymi powodami zwrócenia się o wsparcie jest bezrobocie, bezdomność, sieroctwo, ubóstwo, przemoc w rodzinie, choroby i niepełnosprawność, alkoholizm oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

Pełny tekst ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej znajdziesz tutaj.

 

Kierownikiem OPS Pilchowice jest P. Jolanta Szczecina.

Siedziba znajduje się pod adresem:

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Główna 52
44-144 Nieborowice

Godziny otwarcia :
poniedziałek – środa: 7:00 – 15:00
czwartek: 7:00 – 17:00
piątek: 7:00 – 13:00

Kontakt :
tel. 32 332 71 65
email : kierownik.ops@pilchowice.pl

Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami, nie czekaj!

 

POZNAJ SKŁAD KOMISJI

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w istniejącym składzie została powołana zarządzeniem Wójta z dnia 16 lutego 2015 roku. W konsekwencji nowego podejścia do kompetencji rad sołeckich członkami Komisji zostali przedstawiciele każdego sołectwa Gminy Pilchowice.