ZESPÓŁ

POZNAJ SKŁAD KOMISJI

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w istniejącym składzie została powołania Zarządzeniem Nr 0050.112.2018 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 18.12.2018 r. w następującym składzie:

1) Krystyna Losza – Przewodnicząca Komisji,

2) Regina Foit – Członek Komisji,

3) Marek Nowakowski – Członek Komisji,

4) Zdzisław Klimczak – Członek Komisji,

5) Krzysztof Czech – Członek Komisji,

6) Erwin Sapik – Członek Komisji,

7) Rajnard Dyrszka – Członek Komisji,

8) Agnieszka Gliklich – Członek Komisji.

 

Komisja wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zarządzenie weszło w życie z dniem 01.01.2019 r.

Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami, nie czekaj!

GODZINY DYŻURÓW

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych utworzyła w latach ubiegłych punk konsultacyjny z zakresu terapii uzależnień. Sama komisja również prowadzi swe dyżury dla każdego zainteresowanego.