Pedagodzy szkolni

Zawód: Pedagog

Jedną z najbardziej odpowiedzialnych pozycji w szkołach jest pedagog szkolny. Funkcja ta towarzyszy w tej lub innej formie naszemu szkolnictwu już od 1973 roku w efekcie podjęcia decyzji o reformie systemu oświaty PRL.

Do zadań pedagogów szkolnych należy przede wszystkim opieka nad uczniami danej placówki oraz współpraca z rodzicami w zakresie wychowania ich dziecka. Pedagog szkolny to swoisty organizator i koordynator działalności szkoły w zakresie opieki i pomocy wychowawczej nad dzieckiem we współpracy z rodzicami oraz innymi instytucjami mogącymi wesprzeć rozwój dzieci.

W szczególności w zakresie obowiązków pedagoga szkolnego leży:

 • Dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów szkół podstawowych
 • Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności wychowawczych
 • Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności
 • Opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej
 • Udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze
 • Organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce
 • Organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania i likwidowania mikrodefektów i zaburzeń rozwojowych
 • Organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego
 • Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,
 • Udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
 • Udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych
 • Organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i osieroconym, uczniom z rodzin alkoholicznych, zdemoralizowanych, uczniom z rodzin wielodzietnych mającym szczególne trudności materialne, organizowanie pomocy uczniom kalekim, przewlekle chorym itp
 • Dbanie o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin posiadających szczególnie trudne warunki materialne
 • Wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich
 • Zapewnić w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwość kontaktowania się z nim zarówno uczniów jak i ich rodziców,
 • Współpracować na bieżąco z władzami szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami, lekarzem szkolnym, Komitetem Rodzicielskim w rozwiązywaniu pojawiających się problemów opiekuńczo-wychowawczych,
 • Współdziałać z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, poradniami wychowawczo-zawodowymi i innymi organizacjami i instytucjami w środowisku zainteresowanymi problemami opieki i wychowania

Pełną listę obowiązków pedagoga szkolnego można pobrać ze stosownych ustaw Ministerstwa Edukacji Narodowej. Bardzo dobre opracowanie charakterystyki zawodu pedagoga szkolnego można znaleźć tutaj. Jak widać spektrum zadań pedagoga jest bardzo szerokie przez co jego funkcja jest jedną z najważniejszych w każdej szkole.

W gminie Pilchowice mamy 4 szkoły podstawowe w Wilczy, Stanicy, Żernicy i Pilchowicach. W każdej z tych placówek funkcjonują pedagodzy i/lub psycholodzy szkolni. Są to osoby otwarte na kontakt i chętne do pomocy. W razie problemów wychowawczych lub po prostu pytań z szeroko pojętego wychowania zapraszamy do kontaktu z pedagogiem szkolnym twego dziecka.

Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami, nie czekaj!

Zobacz artykuły dla młodzieży

W tym dziale znajdziesz artykuły kierowane do młodzieży. Dział ten będzie służył do powtórnego użycia w akcjach profilaktycznych, promocji zdrowia tudzież innych wydarzeniach ze zdrowiem i wolnością od nałogów w tle. Pamiętaj – na wykorzystanie tych materiałów musi wyrazić zgodę właściciel tej strony.