Półrocze nowego składu

Półrocze nowego składu

Półrocze nowego składu

Zbliża się półrocze działalności GKRPA w nowym składzie. Co prawda nie będzie to pełne 6 miesięcy (pierwsze posiedzenie w nowym składzie odbyło się pod koniec lutego) lecz na pewno był to czas bardzo owocny.

Doprowadziwszy kwestie formalne do jako takiego porządku Komisja rozpoczęła działalność w ramach programu przygotowanego przez poprzedni zespół. Ze względu na fakt, iż zarówno plan finansowy jak i program sporządzony na 2015 rok nie były przygotowane przez obecny skład Komisji wachlarz możliwości i potencjału działań w 2015 roku jest ograniczony przyjętymi przez poprzedni zespół założeniami. Aby móc uwolnić część owego potencjału Komisja złożyła projekt zmian planu finansowego by lepiej dopasować go do potrzeb Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.

Powyższe zmiany umożliwiły bardziej radykalne działania Komisji tak w obszarze profilaktycznym jak i terapeutycznym. A mianowicie:

– Zwiększyliśmy pulę środków z przeznaczeniem na dopłaty do wyjazdów i zajęć dzieci z rodzin gdzie występuje problem uzależnień lub rodzin zagrożonych jego wystąpieniem.

– Zwiększyliśmy pulę środków przeznaczonych na dotacje dla stowarzyszeń chcących prowadzić działania z zakresu promocji zdrowia, sportu oraz walki z uzależnieniami. Zmiana ta jednak ujawniła wady prawne, których usunięcie wymaga nieco czasu.

– Zostały utworzone zadania wsparcia imprez i wydarzeń posiadających potencjał profilaktyczny z zakresu działalności GKRPA.

– Zmieniono zasady finansowania biegłych sądowych. W tym roku biegli będą wynagradzani za faktycznie przeprowadzone badania zamiast za „gotowość” do ich przeprowadzenia. Rozwiązanie to jest znacznie bardziej korzystne finansowo.

Doprowadziliśmy również do porządku kwestie formalności związanych z udzielaniem wsparcia i z wnioskami. Wprowadziliśmy nowe formularze standaryzując ich wygląd i zawartość jak również, we współpracy z biegłymi terapeutami dopracowaliśmy procedurę motywacyjno-interwencyjną.

Korzystając z nowego planu finansowego w ciągu ostatnich miesięcy zrealizowaliśmy następujące zadania:

– Podpisaliśmy umowę z GOKiem na zlecenie zajęć teatralnych i dziennikarskich w ramach świetlicy socjoterapeutycznej. Realizacją tego projektu zajął się Teatr Castello. Program zajęć obejmuje cały rok 2015.

– Zakupiliśmy programy profilaktyczne przewidziane przez poprzedni zespół czyli ogólnopolskie kampanie Zachowaj Trzeźwy Umysł oraz Postaw na Rodzinę.

– Wsparliśmy Kawaleryjkę 2015 z finałem w Leboszowicach

– Wsparliśmy Gminny Dzień Dziecka, pokryliśmy połowę kosztów imprezy

– Opłaciliśmy w całości udział naszej młodzieży w konkursie „Wygraj Szansę” w ramach Ogólnopolskiego Programu Dydaktyczno-Kulturowego „Trzeźwość na co dzień”.

– Udzieliliśmy dotacji do wyjazdów i zajęć dla dzieci z rodzin gdzie występuje problem uzależnień lub rodzin zagrożonych jego wystąpieniem w sumie dwukrotnie przewyższającej kwotę z planu przed zmianami. Najbardziej z pomocy skorzystały szkoły w Pilchowicach i Wilczy – czekamy na Stanicę i Żernicę.

Zadania te oczywiście nie kolidowały z podstawową funkcją GKRPA. W sposób aktywny Komisja reaguje na napływające wnioski o zobligowanie do leczenia osób uzależnionych, motywując je do leczenie, wysyłając na badania jak również niestety zakładając sprawy sądowe. Prowadzony jest punkt konsultacyjny dla osób szukających wsparcia terapeutycznego oraz dyżury członków Komisji.

Wszyscy członkowie Komisji odbyli również szkolenia wymagane ustawą, które prowadził Pan Mariusz Nawrot – Kierownik Referatu Obrotu Napojami Alkoholowymi Urzędu Miasta Krakowa.

 

Z poważaniem

Piotr Surdel

Przewodniczący GKRPA

Pilchowice

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.