O GKRPA

Opis Komisji

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to komisja powołana i działająca na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, utworzona przez zespół ludzi, których zadaniem jest realizacja zadań tejże ustawy, a także ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Podstawowym zadaniem komisji jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, a w szczególności zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla takich osób.

Członków Komisji wraz z jej przewodniczącym powołuje wójt gminy. W miastach to samo zadanie przypada burmistrzowi lub prezydentowi, którzy w ten sposób tworzą miejskie komisje, które działają na podobnych zasadach co komisje wiejskie mając przeważnie przy tym znacznie więcej pracy. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie prowadzi tysiące spraw co roku podczas gdy nasza, gminna komisja prowadzi ich kilkanaście, maksymalnie kilkadziesiąt rocznie.

Wszystkie komisje, niezależnie czy gminne czy miejskie posiadają swój budżet na który składają się opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Tak więc im większa gmina lub miasto, im więcej punktów sprzedaży alkoholu tym większy budżet komisji z przeznaczeniem na rozwiązywanie problemów alkoholowych tudzież na profilaktykę tychże. To właśnie z tych pieniędzy opłacamy terapeutów, zakupujemy programy profilaktyczne dla szkół oraz wspieramy wydarzenia, wycieczki i imprezy z promocją zdrowia i sportu w tle.

Mając na względzie swe statutowe zadania GKRPA współpracuje tak z Urzędem Gminy jak i z instytucjami mogącymi wesprzeć lub zostać wspartymi w walce o życie bez nałogów. Ściśle współpracujemy ze szkołami podstawowymi i gimnazjami zwłaszcza z pedagogami szkolnymi. Ich pomoc, również merytoryczna w zakresie wyboru i prowadzenia programów profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży jest zwykle nieoceniona. To właśnie pedagog jest osobą, która może jako pierwsza wykryć symptomy patologii rodzinnych gdzie alkohol bardzo często gra pierwsze skrzypce.

Współpracujemy też w Gminnym Ośrodkiem Kultury, z Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz dzielnicowymi. Wspieramy również stowarzyszenia, koła zainteresowań oraz kluby sportowe.

Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami, nie czekaj!

POZNAJ SKŁAD KOMISJI

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w istniejącym składzie została powołana zarządzeniem Wójta z dnia 16 lutego 2015 roku. W konsekwencji nowego podejścia do kompetencji rad sołeckich członkami Komisji zostali przedstawiciele każdego sołectwa Gminy Pilchowice.